สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำร่างแผน 12 ใกล้แล้วเสร็จ โดยหลังการประชุมประจำปีของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นประธานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา...

ผลจากการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบสารเคมีตกค้างในน้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด และตกค้างในปลาที่เลี้ยงในพื้นที่ต้นน้ำ...

จากการติดตามการเข้ามาลงทุนปลูกกล้วยหอมของกลุ่มทุนจีนในประเทศไทยและการมีโอกาสเข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีข้าราชการและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนข้ามชาติเข้าร่วม เราพบว่ามีเหตุผลเบื้องหลังอย่างน้อย 4...

ไบโอไทยได้รับเชิญจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการสวนกล้วยโดยกลุ่มนักลงทุนจีนที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559...

กลุ่มผู้สนับสนุนจีเอ็มโอมักกล่าวอ้างว่าพืชจีเอ็มคืออนาคตของการผลิตทางการเกษตรและอาหาร โดยนำเอากราฟการเพิ่มขึ้นของพืชจีเอ็มซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งมีการปลูกเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกเมื่อปี 1996 มาเป็นเหตุผลสนับสนุน...
< ชีววิถีทัศน์
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 2542 คุ้มครองเกษตรกรหรือบริษัทเมล็ดพันธุ์ ?
1. ความเป็นมา พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของประเทศอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์พืช บริษัทเมล็ดพันธุ์และนักปรับปรุงพันธุ์พืชบางกลุ่มในประเทศไทย ที่ต้องการให้มีกฎหมายที่คุ้มครอง “สิทธินักปรับปรุงพันธุ์” ซึ่งเป็นสิทธิผูกขาดในการผลิต และจำหน่าย...
< รายงานพิเศษ
เบื้องหน้าเบื้องหลัง สปช.ถอนร่างกฎหมายเอื้อมอนซานโต้
เมื่อวานนี้ (22 กรกฎาคม 2558) นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการปฏิรูปภาคการเกษตร ภายใต้กรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) ซึ่งมีนายเกริกไกร จีระแพทย์เป็นประธาน ได้เสนอพ.ร.บ.ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพเข้าสู่การพิจารณาของสปช....
< บทความ
9 เหตุผล หยุดพรบ.จีเอ็มโอ
พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มี 9 ประเด็นสำคัญที่ชี้ว่า ผู้เสนอร่างกฎหมายนี้มีเจตนาที่ต้องการเปิดเสรีจีเอ็มโอ โดยไม่กำหนดผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้ ประเด็นที่ 1 ร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ยึดหลักความปลอดภัยไว้ก่อน (Pre-Cautionary...
< แถลงข่าว
เมืองสุพรรณปักธง พันธุ์ข้าวประจำจังหวัด
มูลนิธิชีววิถี
วันนี้(18 มิ.ย. 2555)ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม(MOU)ขึ้น  เนื้อหาเป็นความร่วมมือพัฒนาข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย มูลนิธิข้าวขวัญ กลุ่มเกษตรกรชาวนา สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี...