หลายคนอาจไม่ทราบว่าอาหารบางมื้ออาจมีที่มาจากต่างทวีปนับหมื่นกิโลเมตร เช่น เครื่องในหมูนำเข้าจากเดนมาร์ก และเยอรมนี และหากประเทศไทยเข้าร่วม TPP ตือฮวน ต้มเลือดหมู หรือแคบหมูที่่เรารับประทานจะนำเข้ามาจากสหรัฐอเมริกา หรือแคนาดา...

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำร่างแผน 12 ใกล้แล้วเสร็จ โดยหลังการประชุมประจำปีของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เป็นประธานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา...

ผลจากการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดการและป้องกันการปนเปื้อนของสารพิษบนพื้นที่ต้นน้ำน่าน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พบสารเคมีตกค้างในน้ำประปา น้ำดื่มบรรจุขวด และตกค้างในปลาที่เลี้ยงในพื้นที่ต้นน้ำ...

จากการติดตามการเข้ามาลงทุนปลูกกล้วยหอมของกลุ่มทุนจีนในประเทศไทยและการมีโอกาสเข้าร่วมประชุมที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีข้าราชการและชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการลงทุนข้ามชาติเข้าร่วม เราพบว่ามีเหตุผลเบื้องหลังอย่างน้อย 4...

ไบโอไทยได้รับเชิญจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการสวนกล้วยโดยกลุ่มนักลงทุนจีนที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559...
< ชีววิถีทัศน์
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 2542 คุ้มครองเกษตรกรหรือบริษัทเมล็ดพันธุ์ ?
1. ความเป็นมา พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เกิดขึ้นจากแรงผลักดันของประเทศอุตสาหกรรมที่มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์พืช บริษัทเมล็ดพันธุ์และนักปรับปรุงพันธุ์พืชบางกลุ่มในประเทศไทย ที่ต้องการให้มีกฎหมายที่คุ้มครอง “สิทธินักปรับปรุงพันธุ์” ซึ่งเป็นสิทธิผูกขาดในการผลิต และจำหน่าย...
< รายงานพิเศษ
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ
1.ทำไมประเทศไทยต้องมีการร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก ได้ลงนามนับตั้งแต่ปี 2538 เพื่อที่จะให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพันธกรณีที่มีในข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ทริปส์-TRIPs)...
< บทความ
นศ.ปริญญาเอกวิจัยข้าวโพดในแคนาดา เตือนสติไทยเรื่องพืชจีเอ็มโอ
บอกก่อนว่าบทความนี้ยาวมาก ถ้าท่านสนใจประเด็นพืชจีเอ็ม ขอความกรุณาอ่านจนจบก่อนกระทำการอื่นใดเช่นกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ค่ะ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ตอนนี้เรื่องจีเอ็มโอค่อนข้างจะฮอตในเมืองไทย ก็เลยถือโอกาสนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเน้นที่ข้าวโพด...
< แถลงข่าว
ภาคประชาสังคมจับตาการผลักดันกฎหมายจีเอ็มโอผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
กรุงเทพ-21 มกราคม 2558 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิถี ได้แถลงในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ “ร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ว่า หลังจาก "...