ไบโอไทยได้รับเชิญจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเข้าร่วมการประชุมเพื่อตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในกิจการสวนกล้วยโดยกลุ่มนักลงทุนจีนที่จังหวัดเชียงรายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559...

กลุ่มผู้สนับสนุนจีเอ็มโอมักกล่าวอ้างว่าพืชจีเอ็มคืออนาคตของการผลิตทางการเกษตรและอาหาร โดยนำเอากราฟการเพิ่มขึ้นของพืชจีเอ็มซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งมีการปลูกเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกเมื่อปี 1996 มาเป็นเหตุผลสนับสนุน...
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ พัฒนาการ ประโยชน์และผลกระทบจากสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของบุคลากรสายวิชาการ ความรู้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความรู้ของบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม...

นโยบายประชารัฐ เป็นนโยบายของรัฐบาลชั่วคราวที่ต้องการส่งเสริมบทบาทของภาคเอกชนให้เข้าไปมีบทบาทในการลงทุน และพัฒนานวัตกรรม การสร้างความร่วมมือของบริษัทเอกชนในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาเกษตรแผนใหม่ โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี...
แผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มขึ้นในทวีปเอเชียจะเป็น “หายนะระดับโลก” และเป็นการทำลายข้อตกลงว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ปารีส ประธานธนาคารโลก (World Bank) กล่าวช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ในการประกาศเตือนอย่างชัดเจนซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนี้...
< ชีววิถีทัศน์
นโยบายเกี่ยวกับพันธุ์พืชของประเทศไทย
มูลนิธิชีววิถี
พันธุ์พืชเป็นฐานรากสำคัญของการทำการเกษตรและระบบอาหาร กล่าวกันว่าหากผู้ใดยึดครองพันธุ์พืชได้ ผู้นั้นย่อมครอบครองการเกษตรและอาหารได้ ในอดีต พันธุ์พืชอยู่ในมือของเกษตรกร โดยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรจะกันส่วนหนึ่งมาเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อในฤดูปลูกหน้า...
< รายงานพิเศษ
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ
1.ทำไมประเทศไทยต้องมีการร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก ได้ลงนามนับตั้งแต่ปี 2538 เพื่อที่จะให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพันธกรณีที่มีในข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ทริปส์-TRIPs)...
< บทความ
นศ.ปริญญาเอกวิจัยข้าวโพดในแคนาดา เตือนสติไทยเรื่องพืชจีเอ็มโอ
บอกก่อนว่าบทความนี้ยาวมาก ถ้าท่านสนใจประเด็นพืชจีเอ็ม ขอความกรุณาอ่านจนจบก่อนกระทำการอื่นใดเช่นกดไลค์หรือแสดงความคิดเห็นหรือแชร์ค่ะ ขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ตอนนี้เรื่องจีเอ็มโอค่อนข้างจะฮอตในเมืองไทย ก็เลยถือโอกาสนี้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเน้นที่ข้าวโพด...
< แถลงข่าว
ภาคประชาสังคมจับตาการผลักดันกฎหมายจีเอ็มโอผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เอื้อบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ
กรุงเทพ-21 มกราคม 2558 นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิถี ได้แถลงในการประชุมเพื่อวิเคราะห์ “ร่างพรบ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ....” ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน และมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ว่า หลังจาก "...