จดอนุสิทธิบัตร “ปุ๋ยหมักเติมอากาศพัฒนาเกษตรอินทรีย์”

กรมวิชาการเกษตร จดอนุสิทธิบัตร “ปุ๋ยหมักเติมอากาศพัฒนาผลผลิตอินทรีย์” สร้างเกษตรกรต้นแบบหวังขยายผลทั่ว ปท.เพิ่มคุณภาพ-ปริมาณผลผลิต ลดต้นทุน

เร็วๆนี้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศเพื่อการผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์” ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ นายโชคชัย สมันตรัฐ กลุ่มส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนไร้สารพิษบ้านน้ำซับ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

โดยนายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่ากรมวิชาการเกษตร ได้สนับสนุนให้มีการพัฒนาเกษตรกรรมอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรฐานการผลิตและเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดสินค้าคุณภาพ และขอชื่นชมทีมนักวิจัยที่ได้พัฒนาปุ๋ยหมักเติมอากาศจนใช้ได้จริงในระบบเกษตรอินทรีย์ ทั้งยังได้สร้างเกษตรกรต้นแบบกระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจในพื้นที่

นางมัณฑนา มิลล์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่าระบบปุ๋ยหมักเติมอากาศแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว

ปัจจุบันมีเกษตรกรต้นแบบ 12 รายที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และได้เห็นผลสำเร็จว่าการใช้ปุ๋ยหมักเติมอากาศในการเพาะปลูกพืชอินทรีย์ ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงอีกด้วย

คำชี้แจง

เนื้อหาข่าวที่รวบรวมในเว็บไซต์นี้ เป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด