บสก. สานต่อแนวคิด "ทำกิน 1 ไร่ทำได้ 1 แสน " จัดโปรโมชั่นจองซื้อที่ดินราคาพิเศษ ฟรีค่าโอน ดอกเบี้ย 0%

บสก. พลิกที่ดินเกษตรกรรม ต่อยอดโครงการ พออยู่ พอกิน กับที่ดิน บสก. ภายใต้แนวคิด “ทำกิน 1 ไร่ ทำได้ 1 แสน” โดยน้อมนำโครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต พร้อมจัดโปรโมชั่น จองซื้อที่ดินเกษตรกรรมราคาพิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ หรือผ่อนชำระกับ บสก. 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 0% วันนี้ ( 7 มิถุนายน 2554) เวลา 10.00 น. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพออยู่ พอกิน กับที่ดิน บสก. ภายใต้แนวคิด “ทำกิน 1 ไร่ ทำได้ 1 แสน” ณ ที่ดินแปลงสาธิต ถนนรามคำแหง โดยมีนางสว่างจิตต์ จัยวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) พร้อมคณะกรรมการ และผู้บริหารให้การต้อนรับ

นางสว่างจิตต์ จัยวัฒน์ ประธานกรรมการ บสก. กล่าวว่า บสก. ได้ริเริ่มโครงการ พออยู่ พอกินกับที่ดิน บสก. มาตั้งแต่ปี 2552 โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาในปี 2553 บสก. ยังได้เปิดโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงที่แปลงสาธิต ถนนรามคำแหง โดยได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ และคำแนะนำด้านวิชาการตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ปัจจุบันมีประชาชนทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมแปลงสาธิตดังกล่าว ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่อีกแห่งหนึ่ง รวมทั้ง เข้ารับการอบรมที่ศูนย์เรียนรู้ซึ่งจัดเป็นประจำทุกเดือนโดย บสก. ไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ในปี 2554 บสก. ได้นำแนวคิด “ทำกิน 1 ไร่ ทำได้ 1 แสน” เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นการสานต่อโครงการพออยู่ พอกิน กับที่ดิน บสก. ให้มีการพัฒนาสู่รูปแบบที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้โครงการดังกล่าว ได้มีการจัดทำแปลงสาธิตเกษตรประณีต เพื่อให้ความรู้กับผู้สนใจซื้อที่ดินเปล่ากับ บสก. ทั่วประเทศ โดยแบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ การทำเกษตรภายในพื้นที่ 1 ไร่ ด้วยการจัดสรรที่ดินออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 1.ทำคันบ่อ หรือ คันนา สำหรับปลูกพืชผักสวนครัว 2.ขุดบ่อปลา หรือทำร่องน้ำ สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลา , กบ 3.ทำแปลงนาเพื่อปลูกข้าว 4.จัดพื้นที่สำหรับเลี้ยงเป็ด หรือไก่ ซึ่งเกษตรกรสามารถหมุนเวียนเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เกิดจากพื้นที่ 1 ไร่ ไว้บริโภคเอง หรือเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ตลอดทั้งปี และหากปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักทฤษฎีแล้วจะสามารถสร้างรายได้ต่อปีมากกว่า 1 แสนบาทขึ้นไป

นายสุเมธ มณีวัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บสก. กล่าวว่า ได้คัดทรัพย์ประเภทที่ดินเปล่า ซึ่งมีอยู่ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ ซึ่งเห็นว่าเหมาะสำหรับโครงการนี้ มาจำหน่ายให้กับลูกค้าผู้สนใจในราคาพิเศษ นอกจากนี้ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสุดสำหรับลูกค้า ที่ซื้อทรัพย์ที่ดินเกษตรกรรมในโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2554 รับฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ หรือผ่อนชำระกับ บสก. 3 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 0%

สำหรับแนวคิด “ทำกิน 1 ไร่ ทำได้ 1 แสน” เป็นการต่อยอดโครงการ “พออยู่ พอกิน กับที่ดิน บสก.” ภายใต้แนวคิด “ชีวิตที่ดีมีได้จริง” โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการคงไว้ซึ่งระบบการผลิตพืชอาหารของประเทศที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคต

นายสุเมธ กล่าวในตอนท้ายว่า จากการดำเนินโครงการพออยู่ พอกิน กับที่ดิน บสก. ในช่วงระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมา ทำให้สามารถจำหน่ายที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งเดิมจำหน่ายได้ยาก และมองไม่เห็นการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนได้ทั่วประเทศถึง 2,986 ไร่ คิดเป็นมูลค่า 207 ล้านบาท นอกจากจะส่งผลดีต่อผู้ซื้อที่สามารถนำที่ดินไปใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตรแล้ว ยังเป็นการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายของ บสก. อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ และการสร้างชุมชนโดยรวมอย่างเข้มแข็งอีกด้วย

หมวดหมู่ข่าว: 
แหล่งข่าว: 

คำชี้แจง

เนื้อหาข่าวที่รวบรวมในเว็บไซต์นี้ เป็นการรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยเท่านั้น อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ มิได้นำไปเพื่อการค้าแต่อย่างใด