ข้อวิพากษ์ของภาคประชาสังคมต่อ “แผนแม่บทโลกร้อน” ของ สผ.

มูลนิธิชีววิถี
โดย.... คณะทำงานเพื่อโลกเย็นที่เป็นธรรม
เมื่อ 25 August 2010
เปิดอ่าน 3490 ครั้ง

แผนพัฒนาภาคใต้ และแผนพีดีพี เป็น ตัวการสำ คัญที่ทำ ลายฐานเศรษฐกิจ ทำ ลายฐานทรัพยากร และ
สิ่งแวดล้อมของชาวใต้ ที่ส่วนใหญ่ทำเกษตร ประมง ท่องเที่ยวมายาวนาน ชาวมาบตาพุด ชาวบ้านแม่เมาะและ
อีกหลายพื้นที่กำลังเผชิญกับแผนพัฒนาที่ไม่เป็นจริง

ประเด็น: 
เนื้อหา: