มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ไต้หวัน (China Medical University, Taiwan) พบสารสกัดเฮสเปอริดิน (Hesperidin) และเฮสเปอเรติน(Hesperetin) จากเปลือกส้มป้องกันและลดการติดเชื้อโควิท19 ได้...

คณะนักวิจัยชาวบราซิล นำโดย Carla Monteiro Leal จาก Universidade Federal do Rio de Janeiro มหาวิทยาลัยชั้นนำของบราซิล ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานเมื่อเร็วๆนี้ใน วารสาร Revista Brasileira de Farmacognosia...

หากคาดการณ์ว่าคนไทยจะติดเชื้อไวรัสครั้งนี้อย่างน้อย 15% คาดว่าตลาดของยาฟ้าทะลายโจรจะมีมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท และหากสถานการณ์เป็นเหมือนกับที่แพทย์บางท่านทำนายว่าในช่วง 3 เดือนข้างหน้าจะมีคนไทยครึ่งหนึ่งติดเชื้อหรือเสี่ยงว่าจะติดเชื้อ...

เลขาธิการใหญ่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ดร.เทดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส (Tedros Adhanom Ghebreyesus) แถลงข่าวความร่วมมือครั้งสำคัญของโลกเพื่อทดลองยาใหม่ 3 ชนิด ได้แก่ อาเทซูเนต (artesunate) สารสกัดของโกฐจุฬาลัมภา (Artemisia annua)...

Batu Özlüşen และคณะ ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการศึกษาทั้งหมดเกี่ยวกับยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อหาข้อสรุป โดยได้เผยแพร่บทความเรื่อง  Effectiveness of favipiravir in COVID-19: a live...
< ชีววิถีทัศน์
นโยบายเกี่ยวกับพันธุ์พืชของประเทศไทย
มูลนิธิชีววิถี
พันธุ์พืชเป็นฐานรากสำคัญของการทำการเกษตรและระบบอาหาร กล่าวกันว่าหากผู้ใดยึดครองพันธุ์พืชได้ ผู้นั้นย่อมครอบครองการเกษตรและอาหารได้ ในอดีต พันธุ์พืชอยู่ในมือของเกษตรกร โดยเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรจะกันส่วนหนึ่งมาเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อในฤดูปลูกหน้า...
< รายงานพิเศษ
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ความเป็นมาและหลักการสำคัญ
1.ทำไมประเทศไทยต้องมีการร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การค้าโลก ได้ลงนามนับตั้งแต่ปี 2538 เพื่อที่จะให้มีการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพันธกรณีที่มีในข้อตกลงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ทริปส์-TRIPs)...
< บทความ
การคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุ์พืชไทย
1.กฎหมายคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 เพื่อให้เป็นไปตามพันธะกรณีที่มีต่อองค์การค้าโลก ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิใน ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า...
< แถลงข่าว
เมืองสุพรรณปักธง พันธุ์ข้าวประจำจังหวัด
มูลนิธิชีววิถี
วันนี้(18 มิ.ย. 2555)ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วม(MOU)ขึ้น  เนื้อหาเป็นความร่วมมือพัฒนาข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี โดย มูลนิธิข้าวขวัญ กลุ่มเกษตรกรชาวนา สมาคมโรงสีข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี...