Biothai Book

ปกหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ จำนวนหน้า สถานะsort descending
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มิถุนายน 2544 98 ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ มกราคม 2546 49 ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ มกราคม 2546 42 ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
อภิญญา ตันทวีวงศ์ กันยายน 2555 124 ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
สำนักคุ้มครองพันธ์พืชแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มกราคม 2542 30 ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
วนัสนันท์ สะสม, อริสา สุมามาลย, รัฐพงศ์ ภิญโญโสภณ, จิรวุฒิ ศรีสนธิยากุล, ศุภเกียรติ ศุภศุกดิ์ศึกษากร 59 ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ศักดา ศรีนิเวศน์ มกราคม 2546 39 ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
วนิดา อยู่ประพัฒน์ , สารี อ๋องสมหวัง มีนาคม 2539 76 ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง

Pages