เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2557

วันที่ 8 กรกฎาคม 2557

ช่วงเช้า

วิดีทัศน์เปิด เรื่อง "กินเปลี่ยนโลก" คณะผู้จัดงาน
1. เอกสารประกอบการประชุม คณะผู้จัดงาน

 

2. สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารภายใต้บริบท AEC และ FTA  กรรณิการ์ กิจติเวชกุล

3. วิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มเปราะบางทางสังคม (ภาคชนบท) อุบล อยู่หว้า

4. สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางอาหารจากการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปรกชล อู๋ทรัพย์

5. ความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา รศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล

6. ความมั่นคงทางอาหาร: โอกาสในวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

7. ข้อเสนอของสภาพัฒน์เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ลดาวัลย์ คำภา

8. การปฏิรูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน

9. การปฏิรูประบบการจัดการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและความปลอดภัยทางอาหาร นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์

10. การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล

11. การปฏิรูปทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม ชูเกียรติ บุญมี

12. การปฏิรูประบบสนับสนุนส่งเสริมการปฏิรูประบบเกษตร วิฑูรย์ ปัญญากุล

13. ข้อเสนอเพื่อการควบคุมการผูกขาดของบรรษัทเกษตรอุตสาหกรรม กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

ช่วงบ่าย

 

       
14. การตลาดข้าวชาวนา ศจินทร์ ประชาสันติ์

15. การบริหารโรงสีชุมชนและตลาดข้าวนครสวรรค์ นพดล มั่นศีกดิ์

16. ตลาดข้าวอินทรีย์ ส้มป่อย จันทร์แสง

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

ช่วงเช้า

1. การลงทุนภาคการเกษตรในภูมิภาคอาเซียนของบรรษัทอุตสาหกรรมเกษตร/โมเดิร์นเทรด และระบบการกระจายอาหาร Ms.Kartini Samon

2. การคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน  รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์

3. บทบาทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ในระบบเกษตรกรรมและอาหาร กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

4. ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร อุบล อยู่หว้า

5. เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) ว่าที่ ร.อ.นันทพร บัวเอี่ยม

6. บทเรียนและประสบการณ์ของชุมชนคาบสมุทรสทิงพระกับกระบวนการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารในระดับพื้นที่ สามารถ สระกวี