กำหนดการสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2557

การขยายตัวรุนแรงของวิกฤตการเมืองภายในประเทศส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในหลายมิติ ตั้งแต่ระดับนโนบายรัฐ รูปแบบการประกอบอาชีพเกษตรกรรม กระทั่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการกำหนดนโยบายประชานิยมที่หวังผลระยะสั้น

กระนั้นพลังการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) ของภาคประชาสังคมก็ยังคงดำรงอยู่ได้ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนที่ประชาชนสามารถเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยุตินโยบายและโครงการต่างๆ ที่ผิดพลาดผ่านกลไกในรัฐสภาและท้องถนน

ทว่าปัจจุบันสถานการณ์การเมืองการปกครองกลับสร้างความอ่อนแอแก่ภาคประชาสังคมโดยรวมเมื่อพลังการตรวจสอบและถ่วงดุลของประชาชนถูกจำกัดจากการห้ามเคลื่อนไหวทวงถามเพื่อพิทักษ์สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยที่สุดท้ายจะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยที่จะตกอยู่ในสภาวะเปราะบางอย่างมากจากการกำหนดนโยบายและโครงการต่างๆ บนฐานอำนาจรัฎฐาธิปัตย์ (sovereign) ของคณะรัฐประหารที่ตัดขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

การประชุมนี้จึงมุ่งนำเสนอเวทีสาธารณะเพื่อนำเสนอทางเลือก/ทางรอดของระบบเกษตรกรรมและอาหาร ดังเช่นเวที 1) การกำหนดนโยบายข้าวซึ่งเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรหลายล้านครัวเรือนและส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตผู้บริโภคที่ต้องการความเป็นธรรรมและยั่งยืนทางการบริหารจัดการมากกว่าจะเป็นแค่นโยบายหาเสียงแบบประชานิยมดังก่อนหรือเบ็ดเสร็จสำเร็จรูปจากกลุ่มผู้นำที่ขาดความโปร่งใสดังปัจจุบัน 2) การกำหนดท่าทีของรัฐกับบรรษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารระดับชาติและข้ามชาติที่ต้องการความชัดเจนของแนวทางและรูปแบบความร่วมมือเชิงนโยบายที่จะต้องไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest) แก่กลุ่มนโยบายภายใต้อำนาจเด็ดขาดทางกฎหมาย หรือเอื้อประโยชน์แก่บรรษัทบนความสูญเสียของประชาชนคนเล็กคนน้อย และ 3) การกำหนดนโยบายรัฐรองรับการเปิดประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) ที่ต้องรอบคอบ แทนที่จะมุ่งแต่ประโยชน์เศรษฐกิจจนละเลยมิติสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มเปราะบางทางสังคมที่มักถูกละเมิดเนืองนิตย์

 

 

 

กำหนดการ
สมัชชาวิชาการความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2557
‘ความมั่นคงทางอาหาร: ในวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ’
วันที่ 8-9  กรกฎาคม 2557
ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันที่ / เวลา

กิจกรรม

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557

08.00 - 09.00 น.

09.00 - 09.20 น.

 

ลงทะเบียน

ชมวีดีทัศน์เรื่อง ‘กินเปลี่ยนโลก’

09.20 - 10.10 น.

การรายงานสถานการณ์และการคาดการณ์ผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร

1) สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารภายใต้บริบท AEC และ FTA

โดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

2) วิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มเปราะบางทางสังคม (ภาคเมือง)

โดย อรุณี ศรีโต ประธานเครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.)/ ผู้แทนแรงงานนอกระบบ

3) วิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มเปราะบางทางสังคม (ภาคชนบท)

โดย อุบล อยู่หว้า ผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน

4) สถานการณ์ความไม่ปลอดภัยทางอาหารจากการปนเปื้อนของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช

โดย ปรกชล อู๋ทรัพย์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN)

5) ความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์การขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา

โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

10.10 - 10.30

การกล่าวปาฐกถาเรื่อง ‘ความมั่นคงทางอาหาร: โอกาสในวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจ’

โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BioThai)

10.30 - 12.30 น.

การปฏิรูประบบเกษตรกรรมและอาหาร

1) ข้อเสนอของสภาพัฒน์เพื่อการพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

โดย ลดาวัลย์ คำภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2) การปฏิรูปกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสถานการณ์ปฏิรูปการเมือง

โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3) การปฏิรูประบบการจัดการสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและความปลอดภัยทางอาหาร

โดย ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4) การปฏิรูปที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

โดย ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5) การปฏิรูปทรัพยากรน้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

โดย ชูเกียรติ บุญมี นายกเทศมนตรีตำบลบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา

6) การปฏิรูประบบสนับสนุนส่งเสริมการปฏิรูประบบเกษตร

โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล ประธานสหกรณ์กรีนเนท

7) ข้อเสนอเพื่อการควบคุมการผูกขาดของบรรษัทเกษตรอุตสาหกรรม

โดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BioThai)

ดำเนินการอภิปรายโดย  

ดร.กฤษฎา บุญชัย นักวิชาการอิสระ

12.30 - 13.30 น.

 พัก/ อาหารกลางวัน

13.30 - 16.30 น.

ห้องที่ 1: นโยบายการผลิตและการตลาดข้าวที่ยั่งยืน

อภิปรายโดย

- เสน่ห์ วิชัยวงษ์   รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ

- รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ สถาบันคลังสมองของชาติ

- ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

- ประสิทธิ์ บุญเฉย  นายกสมาคมชาวนาไทย

- วิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย

- ดาวเรือง พืชผล ชาวนาเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก

ดำเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง  คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

ห้องที่ 2: การผลิตและการตลาดข้าวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1) การตลาดข้าวชาวนา

โดย ศจินทร์ ประชาสันติ์ นักวิชาการอิสระ

2) การบริหารโรงสีชุมชนและตลาดข้าวนครสวรรค์

โดย นพดล มั่นศักดิ์ มูลนิธิการจัดการความรู้และเครือข่ายโรงเรียนชาวนา  จ.นครสวรรค์

3) ตลาดข้าวอินทรีย์

โดย ส้มป่อย จันทร์แสง สหกรณ์เกษตรอินทรีย์กองทุนข้าวสุรินทร์ จ.สุรินทร์

4) เกษตรแบ่งปัน: มิติใหม่สำหรับคนปลูก-คนกิน

โดย กรรณิการ์ รัตนปรีดากุล

5) เครือข่ายความสัมพันธ์เกษตรกร-ผู้บริโภค

โดย นภนีรา รักษาสุข โครงการผูกปิ่นโตข้าว

 

ดำเนินการอภิปรายโดย  สุภา ใยเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557  

08.00 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 12.00 น.

ห้องที่ 1: ข้อเสนอการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงทางอาหารในระดับพื้นที่

1) ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหาร

โดย อุบล อยู่หว้า จ.ยโสธร

        สามารถ สะกวี จ.สงขลา

        ดร.ชมชวน บุญระหงษ์   วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2) เมืองเกษตรสีเขียว (Green Agriculture City) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดย บุบผา ภู่ละออ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

ดำเนินการอภิปรายโดย ทัศนีย์ วีระกันต์  ผู้จัดการโครงการเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ

ห้องที่ 2: การจับตาบทบาทบรรษัทในการผูกขาดและควบคุมระบบอาหารในภูมิภาคอาเซียน

1) การลงทุนภาคการเกษตรในภูมิภาคอาเซียนของบรรษัทอุตสาหกรรมเกษตร/โมเดิร์นเทรด และระบบการกระจายอาหาร

โดย Ms.Kartini Samon Researcher, GRAIN, Asia  

2) การคุ้มครองผู้บริโภคในภูมิภาคอาเซียน

โดย รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์  ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค (มพบ.)

3) บทบาทเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ในระบบเกษตรกรรมและอาหาร

โดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา  รองผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BioThai)

ดำเนินการอภิปรายโดย กรรณิการ์ กิจติเวชกุล ผู้ประสานงานกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

 

12.30 - 13.30 น.

พัก/ อาหารกลางวัน