กำหนดการสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2558

สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2558

‘สิทธิและประชาธิปไตยทางอาหาร’

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2558  ณ คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์

วันที่/เวลา

กิจกรรม

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558

08:00 – 08:30 น.

ลงทะเบียน ชี้แจงวัตถุประสงค์ และกำหนดการ

08:30 – 09:00 น.

การแสดงเปิดงาน
โดย วงดนตรีซุมข้าวแลง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

09:00 – 09:30 น.

สถานะและสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร 2558

โดย ขวัญชัย หมื่นยิ่ง มูลนิธิชีววิถี และ เกียรติศักดิ์ ยั่งยืน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย)

09:30 – 10:10 น.

อภิปรายนำ “ประชาธิปไตยด้านอาหาร” 

โดย วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ  ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี

10:10 – 10:30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:30 – 11:00 น.

พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ : เปิดทางจีเอ็มโอหรือปกป้องประโยชน์สาธารณะ 

โดย ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล  คณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

11:00 – 11:40 น.

ฐานทรัพยากรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร
ประเด็นการจัดการน้ำ

อภิปรายนำ  “วิเคราะห์และข้อเสนอแนะแนวทางบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืน”
โดย รศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์  ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต

11:40 – 12:30 น.

เสวนาการจัดการน้ำ : มุมมองและข้อเสนอจากชุมชน

นำร่องการเสวนาโดย

 • วิชิต  อุตสาหประดิษฐ์ กำนันตำบลบางชะนี อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
 • เกษมชัย  แสงสว่าง แกนนำชุมชนบ้านหนองกระโดนมน อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 

ดำเนินการเสวนา โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย

12:30 – 13:30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30 – 15:00 น.

ประธานการอภิปราย : ดร.กฤษฎา บุญชัย

ประเด็นการจัดการที่ดิน

 • สถานการณ์ปัญหาที่ดินและข้อเสนอเพื่ออนาคตเกษตรกรรายย่อย โดย พรพนา ก๊วยเจริญ Land Watch
 • กรณีศึกษา โดย สวาท อุปฮาด เครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิ์ จ.สกลนคร
 • วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อเสนอ โดย รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15:00 – 15:30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15:30 – 17:00 น.

ระบบการผลิตการเกษตรและอาหาร 
ประธานการอภิปราย : วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

ทิศทางของระบบเกษตรและอาหาร

 • อนาคตเกษตรกรรมไทยในมุมมอง “เกษตรเชิงนิเวศ”  โดย วิฑูรย์ ปัญญากุล มูลนิธิสายใยแผ่นดิน
 • อนาคตเกษตรกรรมไทยในมุมมอง “เกษตรอัจฉริยะ” โดย ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บทบาทของอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารกับความมั่นคงทางอาหาร โดย อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558

09:00 – 10:30 น.

ชุมนุมชาวนานักปรับปรุงพันธุ์ : บทเรียนและข้อเสนอแนะการพัฒนาพันธุ์พืช

 • ดาวเรือง พืชผล เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.ยโสธร
 • แดง หาทวี เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี
 • ชาญชัย  หอมเย็น คณะกรรมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง จ.นครสวรรค์
 • หวัน   เรืองตื้อ เครือข่ายฮักเมืองน่าน จ.น่าน
 • หม้อหราด หวังสบ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก จ.กระบี่

10:30 – 11:00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

11:00 – 12:30 น.

ตลาดเขียวเกษตรกรกับระบบอาหารในตลาดสมัยใหม่

ประธานการอภิปราย : กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

ประสบการณ์และบทเรียนตลาดเขียว ตลาดท้องถิ่นของเกษตรกร

 • ตลาดอินทรีย์ เชียงใหม่ โดย  เกษศิรินทร์ พิบูลย์ สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน
 • ตลาดเขียวยโสธร   โดย สยาม หยองเอ่น  เครือข่ายเกษตรทางเลือก จ.ยโสธร
 • ตลาดเขียวกรุงเทพมหานคร โดย วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด  บริษัทสวนเงินมีมา
 • ตลาดภูมิปัญญา หลาดใต้โหนดพัทลุง โดย ประไพ ทองเชิญ โครงการกินดีมีสุข จ.พัทลุง
 • ตลาดเขียว อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดย พลูเพ็ชร  สีเหลืองอ่อน

12:30 – 13:30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:30 - 15:00 น.

พัฒนาการจากตลาดท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจอาหารในโลกยุคใหม่

 • ศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรและผลผลิตจากท้องถิ่น โดย ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เชื่อมร้อยชาวนากับผู้บริโภคทั่วโลกด้วยตลาดออนไลน์ โดย อนุกูล ทรายเพชร Folk Rice
 • จากตลาดเกษตรกรสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจอาหารท้องถิ่น โดย อุบล อยู่หว้า เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
 • วิเคราะห์และเสนอแนะ โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

15:00 – 15:30 น.

สรุปสังเคราะห์ประเด็นในสมัชชาเรื่องสิทธิและประชาธิปไตยด้านอาหาร
โดย ดร.กฤษฎา บุญชัย

ผู้ประสานงานสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2558

สุวารี  พัดเย็น โทร.02-985 3838  โทรสาร 02-985 3836