กำหนดการสมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ปี 2561

สมัชชาความมั่นคงทางอาหาร ประจำปี 2561

การจัดการอาหารโรงเรียนและชุมชน

และตลาดทางเลือกเพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจท้องถิ่น

วันที่/เวลา

เนื้อหา

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

ตลาดทางเลือกเพื่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาหาร

08:00 – 08:45 น.

ลงทะเบียนชี้แจงวัตถุประสงค์ และกำหนดการ

08:45 – 09:00 น.

วีดีโอคลิป เส้นทางความมั่นคงทางอาหาร

09:00 – 09:30 น.

สถานภาพความมั่นคงทางอาหาร 2561

โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ  มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI)

09.30 – 09:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

09.45 - 10.30 น.

ทบทวนแนวความคิด สถานะ บทเรียน และความสำคัญของตลาดทางเลือกต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นและความมั่นคงทางอาหาร

โดย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา  กินเปลี่ยนโลก

10.30 - 12.30 น.

กระบวนการจัดการตลาดเขียวชุมชน : บทเรียนและข้อเสนอ

-พื้นที่ป่าไผ่สร้างสุข อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

โดย คุณประไพ ทองเชิญ โครงการกินดีมีสุขจังหวัดพัทลุง

-พื้นที่ศูนย์สร้างสุขเกษตรชนบท ต.ดอนแร่ ราชบุรี

โดย คุณสุพจน์ สิงห์โตศรี ตลาดวิถีธรรมชาติราชบุรี

 ผู้ดำเนินการอภิปราย คุณกิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา

12:30 – 13:30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 -15.30 น.

อภิปราย “ยุทธศาสตร์ตลาดทางเลือกและเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงทางอาหาร”

       โดย  คุณสุเมธ ปานจำลอง เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคอีสาน

                 คุณพลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคตะวันออก

                 คุณสามารถ สะกวี  เครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร ภาคใต้

ผู้ดำเนินรายการอภิปราย คุณสุภา ใยเมือง มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน

และเปิดอภิปรายโดยการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมประชุม

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561

การจัดการความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารในโรงเรียน

09.00 – 10:30 น.

การนำเสนอความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียน

  • นำเสนอผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียน

โดย คุณเกียรติศักดิ์ ยั่งยืน มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

  • ประสบการณ์และบทเรียนการจัดการอาหารเพื่อสุขภาวะโครงการเด็กไทยแก้มใส

โดย คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี  ผู้อำนวยการ มูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ

ดำเนินรายการโดย ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผู้จัดการโครงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน

10.30 – 10:45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10:45 – 12:30 น.

บทเรียนและแนวทางจัดการความมั่นคงทางอาหารของโรงเรียน

โดย  1. คุณเพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ ในโครงการประมวลองค์ความรู้จากการดำเนินงานตามรอยพระยุคลบาท พัฒนาอาหาร โภชนาการและสุขภาพเด็กในโรงเรียน

       2 นพ.พร พันธุ์โอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญโญทัย กรุงเทพฯ

       3.คุณหัตถยา เพชรย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจองถนน จังหวัดพัทลุง

       4 คุณธนพร ศรีสุขใส นักวิจัยกรณีโรงเรียนพื้นที่ภาคเหนือ

       5 คุณทองทิพย์ ภูมิวงศ์ นักวิจัยกรณีโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       6.คุณศศิธร คำฤทธิ์ โครงการเชฟน้อยกินเปลี่ยนโลก

ดำเนินรายการโดย คุณทัศนีย์ วีระกันต์ มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย)

12:30 – 13:30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.30 น.

นำเสนอนโยบายการจัดการอาหารโรงเรียน เพื่อความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจท้องถิ่น

  • นโยบายอาหารโรงเรียน โดย คุณทรงวุฒิ มะลิวัลย์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา      
  • ทบทวนนโยบายอาหารโรงเรียนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในต่างประเทศ โดย คุณแอน สุข มูลนิธิชีววิถี
  • ข้อเสนอการจัดการอาหารโรงเรียนให้มีความปลอดภัย โดย คุณมารุต จาติเกตุ ผู้อำนวยการมูลนิธิการศึกษาไทย
  • ข้อเสนอทางนโยบายการจัดการอาหารเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารในโรงเรียน โดย คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ มูลนิธิชีววิถี

ดำเนินรายการโดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ประธานกรรมการกำกับทิศ แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ประสานงาน นางสาวศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ 02-985-3837-8 / 064-185-0777 อีเมล์ sirirung@biothai.net