เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาความมั่นคงทางอาหารปี 2555

มูลนิธิชีววิถี

 

 

วันที่ 16 พ.ค. 2555

ชื่อเอกสาร   ผู้นำเสนอ/ผู้เขียน ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบหลัก   ฝ่ายข้อมูล มูลนิธิชีววิถี
การแย่งชิ่งที่ดินกับความมั่นคงทางอาหารโลก   Renée Vellvé
นำเสนอแผนงานอาหาร    รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์
รายงานผลการตรวจสอบการปนเปื้อนของพืชจีเอ็มของประเทศไทย 2554-2555 ผศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์
การรวมศูนย์การกระจายอาหารกับผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในช่วงมหาอุทกภัย   รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ
ภัยคุกคามต่อสุขภาพจากสารเคมีเกษตร   ผศ.ดร.นพ.ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
สถานะของปัญหาและนโยบายการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม   ผศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง
นโยบายการบริหารจัดการน้ำกับผลกระทบต่อเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่น หาญณรงค์ เยาวเลิศ
การจัดการเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายโรงเรียนชาวนา   นพดล มั่นศักดิ์
การจัดการเมล็ดพันธุ์ในเครือข่ายอิสรภาพทางพันธุกรรม   อุบล อยู่หว้า
การจัดการเมล็ดพันธุ์ในศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ   ดร.ธำรงศิลป โพธิสูง
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว   บุญส่ง มาตขาว
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ในศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พิษณุโลก   กัลยา เนตรกัลยามิตร
นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน   ชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ
ความมั่นคงทางอาหารภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ
นโยบายรฐั ด้านสินค้าเกษตร: ความล้มเหลวของการเสรมิ สร้างศักยภาพในการแข่งขนั ของสินค้าข้าวไทย   รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์
การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและอาหาร ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
การผูกขาดในระบบเกษตรกรรมและอาหาร ประเด็นความเป็นธรรมในระบบเกษตรพันธสัญญา รศ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหารระดับประเทศ ดร.ทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ
ความมั่นคงทางอาหาร ผลการศึกษาและนโยบายในระดับชุมชนและระดับชาติ สุภา ใยเมือง
ความมั่นคงทางอาหาร: ผลการศึกษาและการขับเคลื่อนนโยบายระดับชุมชน รศ.สพญ.ดร.ประภาพร ขอไพบูลย์

 

วันที่ 17 พ.ค. 2555

ชื่อเอกสาร   ผู้นำเสนอ/ผู้เขียน ดาวน์โหลด
สรุปประเด็นในวันที่ 16 พ.ค.   กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา
บบบาท CPF ด้านเกษตรและอาหาร   ณรงค์ เจียมใจบรรจง
บ่วงพิฆาตเกษตรกรรม    ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
ความสำคัญของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชกับการทำงานของชุมชน   ดร.จารุวรรณ จาติเสถียร
การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์:บทเรียนจากการปฏิบัติ   ดร. ชมชวน บุญระหงษ์