บันทึกการประชุมวิชาการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและความเหลื่อมล้ำ-ไม่เป็นธรรมครั้งที่ 1

มูลนิธิชีววิถี

บันทึกการประชุมในประเด็น "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความเหลื่อมล้ำ-ไม่เป็นธรรม"
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

โดยเครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยฯ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ