การพัฒนาที่ยั่งยืนในกรพแสโลกาภิวัตน์กับทิศทางประเทศไทย

สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน

จำนวนหน้า: 
204
สถานะ: 
ไม่มีจำหน่ายกรุณาติดต่อผู้พิมพ์โดยตรง
ผู้จัดพิมพ์: 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม คณะศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์: 
พฤศจิกายน 2545
รหัสหนังสือ: 
9741321201