สถานะปัจจุบันและอนาคตจีเอ็มโอ มุมมองจากขบวนการเคลื่อนไหวด้านผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา

Jeffry Smith

ผู้อำนวยการ The Institute for Responsible Technology (IRT)

นักรณรงค์ด้านผู้บริโภคผู้เขียนเรื่อง Seeds of Deception: Exposing Industry and Government Lies about the Safety of the Genetically Engineered Foods  และ Genetic Roulette: The Documented Health Risks of Genetically Engineered Foods

 

วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ

ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) นักกิจกรรมทรัพยากรชีวภาพ เกษตรกรรมยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร ผู้เขียน “ความจริงเรื่องจีเอ็มโอ : มายคติ การผูกขาด และคอรับชั่นในนามของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี”

ประเด็น: 
เนื้อหา: 
Tags: