ACIA

หัวข้อ วันที่ อ่าน
จับตาเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน เปิดเสรีต่างชาติปลูกป่า เปิดเสรีนักลงทุนนอกอาเซียน 17 มีนาคม 2558 12,517 ครั้ง
ครม. มีมติเห็นชอบการขยายเวลาการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน 12 มกราคม 2553 5,753 ครั้ง
นโยบายสาธารณะนัยต่อความมั่นคงทางอาหาร-การเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน:ผลกระทบต่อเกษตรกร 2 ธันวาคม 2552 7,218 ครั้ง
104 องค์กรคัดค้านเสรีลงทุนอาเซียนชม กนศ.ทบทวนมติ แต่ยืนยันขอตรวจสอบไม่เลิก 12 พฤศจิกายน 2552 6,004 ครั้ง
จดหมายถึง ประธานคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เรื่อง ขอส่งข้อมูลและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณายับยั้งการเปิดเสรีในภาคการเกษตร ป่าไม้และประมงภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA) 11 พฤศจิกายน 2552 6,443 ครั้ง
ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และข้อเสนอกรณีคำชี้แจง ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 11 พฤศจิกายน 2552 8,085 ครั้ง
ความตกลงการลงทุนอาเซียน: คำเตือนและข้อเสนอแนะจากนักกฎหมายระหว่างประเทศ 4 พฤศจิกายน 2552 9,142 ครั้ง
ภาคประชาชนขู่ฟ้อง จี้รัฐสงวน 3 สาขาเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน 3 พฤศจิกายน 2552 5,477 ครั้ง
คำแถลงยืนยันให้มีการสงวนการลงทุนด้านการเกษตร 3 สาขา ภายใต้ความตกลงเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน และมาตรการคัดค้านของภาคประชาชนหากรัฐบาลไม่ดำเนินการตามข้อเสนอ 3 พฤศจิกายน 2552 5,832 ครั้ง
หนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขอให้ยับยั้งการเปิดเสรีในภาคการเกษตร ป่าไม้และประมงภายใต้ข้อตกลงด้ากนการลงทุนอาเซียน(ACIA) โดย สมาคมผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย 31 ตุลาคม 2552 10,661 ครั้ง

Pages

Subscribe to ACIA